Du er her

Information til ansatte

 

Baggrund

Da du kan betragtes som ansat i Team Olivia, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger som kan koble en person til et f.eks. et navn, personnummer, kontaktoplysninger m.v.

Ansvarlige for disse personoplysninger er:

Team Olivia Danmark, CVR 34 80 36 68
Hørkær 20, 2. sal
2730 Herlev
Telefon: 8888 7171
E-mail: databeskyttelse@teamolivia.dk

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med den måde, vi behandler personoplysninger på, og derfor stræber vi altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. Vi har blandt andet udpeget en DPM (Data Protection Manager) og en DPO (Data Protection Officer), der skal sikre, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, og at der bliver udarbejdet interne regler og retningslinjer.

Hvis du er ansøger til et job hos os, bedes du også læse privatlivspolitikken for jobansøgere her.

Sådan får vi dine personoplysninger

Vi får dine oplysninger primært fra dig selv. Du afleverer f.eks. oplysninger til os under den forudgående rekrutteringsproces, eller under din ansættelse, eksempelvis uddannelsesbeviser, kontooplysninger til lønudbetaling, portrætfotos til hjemmesiden, lægeerklæringer ved længerevarende sygdom, m.v.

Hertil kommer at vi også modtager din adresse fra offentlige myndigheder (CPR-registret), så vi kan udbetale din løn.

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • Evaluering og udvikling af virksomheden, herunder statistiske formål
 • Administration af din ansættelse for at kunne løse HR-opgaver og personaleadministration, herunder din pension, arbejdsgiverforsikring, ansættelseskontrakt, udbetaling af løn og din professionelle udvikling.
 • Overholdelse af vores forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen og udlændingeloven

Hvilke personoplysninger

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger, der er nødvendige for din ansættelse:

 • Almindelige oplysninger: navn, adresse, kontaktoplysninger (privat og arbejdsmail- og telefonnummer), medarbejder-nr., ferieforhold, sproglige kompetencer, stillingsbetegnelse, uddannelsesbevis(er), sygefravær, MUS-samtaler, disciplinærsager, skatteoplysninger, portrætfoto til hjemmesiden, anciennitetsdato og lønoplysninger.
 • Særlige kategorier af oplysninger: Personnummer til identifikation, når vi skal indberette oplysninger om din løn, tilmelde dig vores pensionsordning og ved din tilmelding til vores sundhedsforsikring, kopi af pas og eventuelt arbejdstilladelse og opholdstillade, såfremt du ikke er nordisk statsborger
 • Følsomme oplysninger i tilfælde af, at det har betydning for ansættelsen. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis du selv oplyser, at du har visse skånebehov eller er ansættes i fleksjob, du bliver gravid eller længerevarende syg under din ansættelse, eller det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav i forbindelse med en eventuel arbejdsskade. Ved tvister kan vi også få oplyst dit medlemskab af en fagforening, såfremt fagforeningen henvender sig til os.

Lovlig grundlag for behandling af almindelige personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Aftale; Vi behandler personoplysninger som følge af den ansættelsesaftale, vi har indgået med dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b
 • Retlig forpligtelse; vi behandler personoplysninger på baggrund af lovkrav. Det kan eksempelvis være efter bogføringsloven i forbindelse med din løn, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.
 • Interesseafvejning; vi behandler dine personoplysninger for i øvrigt at kunne varetage administrationen af din ansættelse og udvikle vores virksomhed, eksempelvis ved registrering af fravær eller registrering af efteruddannelse og under MUS-samtaler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Samtykke: I nogle få tilfælde anvender vi samtykke som behandlingsgrundlag, eksempelvis i forbindelse med portrætfotos af medarbejderne, jf. databeskyttelsesforordningen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a.

Lovligt grundlag for behandling af særlige typer af personoplysninger

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 er hjemmel ved behandling af personnummer, da eksempelvis skattelovgivningen påkræver det til identifikation.    

Lovligt grundlag for behandling af personfølsomme personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandling af følsomme oplysninger kan ske, hvis det er nødvendig for overholdelsen af den vores arbejdsretlige forpligtelser eller dine specifikke rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 eller databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. udlændingelovens krav om opholds- og arbejdstilladelser
 • Samtykke; I visse tilfælde vil vores behandling af dine følsomme personoplysninger bero på et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Denne hjemmel anvendes eksempelvis med henblik på at videregivelse oplysninger om graviditet eller længevarende sygdom til dine nærmeste kollegaer.
 • Fastlæggelse af retskrav; behandlingen af dine personfølsomme data er nødvendige for at leve for, at kunne fastlægge et retskrav, eksempelvis i forbindelse med en eventuel arbejdsskade eller sygedagpenge, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Dine kontaktoplysninger kan blive delt med andre end din arbejdsgiver, og der vil altid være et gyldigt retsgrundlag herfor. Som en del af dit ansættelsesforhold vil dine kontaktoplysninger altid deles med selskaber inden for Team Olivia koncernen, og visse afdelinger vil have adgang til mere information (såsom HR- og løn), skattemyndighederne, pensionsselskabet tilknyttet vores virksomhed og med eksterne IT-systemleverandører (eksempelvis vores omstillings- og lønsystem samt leverandøren af vores system til at sende og underskrive ansættelseskontrakter). Derudover kan de også efter omstændighederne deles med:

 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som du skal i kontakt med gennem din ansættelse
 • Myndighederne - eksempelvis vedrørende sygdom, ferie og barsel
 • Myndigheder/virksomheder, der udfører revision af Team Olivia

Modtagere af persondata uden for EU

Team Olivia Danmark overfører i visse tilfælde dine personoplysninger til følgende tredjelande:
- USA (usikkert tredjeland)
- Australien (usikkert tredjeland)
- England (sikkert tredjeland)
- Japan (sikkert tredjeland)

Overførslen til usikre tredjelande på grundlag af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse - også kaldet standardkontrakter – jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1.

Overførslen til sikre tredjelande vil ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1, hvormed Europa Kommissionen har vurderet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Udover grundlaget for overførslen, har Team Olivia også indgået databehandleraftaler med alle sine underleverandører, og der bliver foretaget tilsyn med overholdelsen heraf årligt.

Det tidsrum vi behandler dine persondata

Team Olivia har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer de forskellige typer af personoplysninger alt efter kategorier, formålet med behandlingen og eventuelle lovkrav. Personoplysninger bliver ikke opbevaret længere end det er nødvendigt for, at vi kan opfylde det mål, som var forudsætningen for indsamlingen af dem.

Der er også visse personoplysninger, der bliver slettet umiddelbart efter indhentelsen – eksempelvis kopi af dit pas.

Vi er i nogle tilfælde forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Eksempelvis er det et krav at vi lever op til skattelovgivningen ift. dine lønoplysninger, der påkræver 5 års opbevaring. Der kan også være tilfælde hvor overenskomstaftale eller øvrig ansættelsesret (dokumentation af forhold under ansættelsen i forbindelse med en tidligere personalesag eller en afskedigelse), påkræver andre slettefrister.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine perssondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Personoplysninger der er gemt i fysisk format skal opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og kun medarbejdere med nødvendige relevante formål kan have adgang til disse dokumenter.

Dine rettigheder

Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

 • Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig.
 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.
 • Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:
   
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
  • Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
  • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav
  • Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.
 • Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning.
 • Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Mere information

Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Sidste redigering fandt sted i februar 2023.